Tuesday Photo Challenge – Trio

One of my favorite trios:

https://dutchgoesthephoto.net/2018/11/13/trio/

8 thoughts on “Tuesday Photo Challenge – Trio

Comments are closed.